Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Remmers Polska Sp. z o.o.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) Remmers Polska Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa:

a)     zakres i warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

c)     tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a)     Remmers – Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000156175, NIP: 7821420221, REGON: 630705460, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);

b)    Użytkownik – każdy, kto korzysta z usługi newsletter lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Remmers;

c)     Strona www – udostępniona na serwerze internetowym przez Remmers strona internetowa pod adresem: www.remmers-architektura.pl

d)    usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;

e)     świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

f)     system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

g)    środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

h)     adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

i)      informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Remmers, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Remmers.

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Remmers

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne na odpowiednich stronach serwisu.
 2. 2.     Remmers świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a)     usługi informacyjne polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Remmers;

b)    usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Remmers w celu wzajemnego przekazywania informacji związanych z prowadzoną między nimi współpracą.

 1. Usługi informacyjne to m.in.:

a)     usługi, w ramach których Użytkownik uzyskuje ogólne informacje dotyczące Remmers, oferowanych przez Remmers produktach i usługach, a także informacje dotyczące szkoleń, artykułów prasowych, osób kontaktowych;

b)    usługi, w ramach których Użytkownik może uzyskiwać od Remmers dokumentację techniczną, karty produktów i systemów, filmy instruktażowe lub inne pliki do pobrania;

c)     usługi, w ramach których Użytkownik może korzystać z kalkulatorów, wzorników i innych symulatorów.

 1. Korzystanie z usług informacyjnych i komunikacyjnych zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na poszczególnych stronach www.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Remmers

 1. W celu korzystania ze strony www Użytkownik powinien mieć połączenie z siecią Internet, a używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna umożliwiać wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Remmers zaleca, by sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika powinny spełniać przynajmniej następujące wymogi:

- przeglądarka internetowa - aktualne wersje Internet Explorer, Google Chrome, Firefox.
- włączona obsługa plików Cookies i Java Script

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Remmers nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony www i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez nią usług.
 2. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od przesyłania w ramach korzystania z usług (strony www) treści o charakterze bezprawnym, jak również od podejmowania działań mogących potencjalnie powodować zakłócenia lub uszkodzenia strony www. W razie otrzymania przez Remmers zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Remmers może uniemożliwić dostęp do tych danych. Remmers nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 3. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Remmers a Użytkownikiem), Remmers ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Remmers powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Remmers określa Polityka Prywatności.
 4. W przypadku transmisji danych przez Remmers, nie ponosi ona odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
  7. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Użytkownika, Remmers nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a) nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;

b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Użytkownika z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. Dodatkowe zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów danych usług, o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www co zapewnia Użytkownikom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika strony www, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają odrębne regulaminy danych usług, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§7
Procedura reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Remmers wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)     dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Remmers.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Remmers niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 9
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Remmers oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Remmers, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Remmers ma prawo zablokować dostęp do strony www lub jej elementów z ważnych przyczyn, w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze strony www lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkowników lub Remmers.
 2. W stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami Remmers nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. Remmers nie udziela gwarancji, że korzystanie ze strony www będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach strony www, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Remmers nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Remmers nie udziela gwarancji, że dane lub informacje zamieszczone w ramach strony www spełnią oczekiwania Użytkowników co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.
 4. Remmers nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony www w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Remmers a Użytkownikiem.
 5. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani przez Remmers przez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie www. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Remmers, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www zmienionego Regulaminu.
 6. Remmers jest uprawniony do dokonywania:

a)     zmian danych zawartych na stronie www;

b)    zmian parametrów technicznych strony www;

c)     czasowego lub stałego ograniczenia dostępu do strony www;

d)    całkowitego wycofania strony www o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie www.

 1. W odniesieniu do Użytkowników będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Remmers usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Remmers wobec Użytkownika ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Remmers z Użytkownikiem indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Remmers, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.