Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Remmers Polska Sp. z o.o.

Ostatnia data aktualizacji: 04 stycznia 2018 r.

Wstęp

 1. Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: Remmers) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Remmers Polska. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Remmers Polska, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Remmers Polska środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl będącej własnością Remmers Polska, której dane są przetwarzane przez Remmers;

II. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000156175, NIP: 7821420221, REGON: 630705460, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. Remmers Polska, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł, w szczególności Remmers Polska uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od nich, za ich dobrowolną zgodą wyrażoną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (www.remmers-architektura.pl), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Remmers Polska uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON)
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Remmers Polska zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Remmers Polska dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. Remmers Polska zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. Remmers Polska przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Remmers Polska podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Remmers Polska oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada: Remmers, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Remmers.
 2. Remmers Polska prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. Remmers Polska oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez Remmers Polska dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenie usług np. newsletter, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Remmers Polska ;
 • szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności Remmers Polska (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Remmers Polska w tym zakresie.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Remmers Polska nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Remmers Polska nie przekazuje również danych osobowych dotyczących Użytkowników do państw trzecich tj. do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Remmers Polska może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Remmers wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Remmers Polska .

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Remmers Polska danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Remmers Polska jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Remmers Polska . W takich sytuacjach Remmers dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Remmers Polska zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie jego danych przez Remmers Polska .
 6. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: architektura@remmers.pl

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 1. Remmers Polska , jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.remmers-architektura.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Remmers Polska zachęca do zapoznania się z Polityką cookies dostępną na stronie: http://www.2cd.pl/page/57/0/1/0/0/polityka_prywatnosci..
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl może wiązać się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych. W takich przypadkach Użytkownik (w celu zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych) wypełnia odpowiedni formularz. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednak nie wyrażenie takiej zgody może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl.
 3. W celu monitorowania strony internetowej www.remmers-architektura.pl Remmers Polska może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.remmers-architektura.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Remmers Polska. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Remmers Polska zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.remmers-architektura.pl, a które nie są własnością Remmers Polska ani nie podlegają jej kontroli, Remmers Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Remmers dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Remmers Polska.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www remmers-architektura.pl. U góry strony w treści Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Remmers Polska (e-mail: architektura@remmers.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Remmers Polska wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.